TOPlist

.

Městské vodovody a kanalizace ve Vrchlabí jsou příspěvkovou organizací města Vrchlabí. Organizace vznikla k 1.1. 1994. Důvodem byla delimitace závodu VAK Trutnov a následný bezúplatný převod majetku na město Vrchlabí. Městská organizace vodovodů a kanalizací je od svého vzniku samostatným právním subjektem.
Středisko MěVak Vrchlabí, Nádražní ulice

Na základě nájemní smlouvy provozuje majetek města, který v současné době svým finančním objemem mírně převyšuje částku 500 000 000,- Kč.

Hlavním a důležitým objektem pro zásobování pitnou vodou nejen pro Vrchlabí, ale i pro některé spádové oblasti (Dolní Branná, Lánov, Kunčice) je úpravna vody v Herlíkovicích .
Denní kapacita a možnosti výroby pitné vody se po rekonstrukci v roce 1996 zvýšily na 11 232 000 litrů, což odpovídá hodnotě 130 l/sec.

Úpravna vody HerlíkoviceVyrobená voda gravitačně natéká do centrálního vodojemu na Třídomí a dále je pak rozdělována do několika tlakových pásem a dopravována potrubím k odběrateli.

Dalším velkým provozním souborem je centrální čistírna odpadních vod v Podhůří. Do trvalého provozu byla uvedena v roce 1994 , v současné době probíhají dokončující práce na její modernizaci za účelem odstraňování dusíku a fosforu . Do této čistírny jsou postupně napojovány další producenti odpadních vod z Vrchlabí.
ČOV Vrchlabí-PodhůříČistírna také zpracovává dovezené odpaní vody z jímek a septiků ze širokého okolí.
Hlavní náplní provozní společnosti, která má celkem 35 pracovníků je výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování. Dále provádí průběžně plánované rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, odstraňuje havárie, řeší mimořádné opravy, udržuje v pořádku sítě a nabízí práce na zakázku.

Město Vrchlabí v rámci dotačních titulů a také z vlastních finančních zdrojů zajišťuje dlouhodobě investice do svého majetku.

Od roku 1994 bylo provedeno mnoho těchto staveb, z nichž nejdůležitější jsou:

- Uvedení nové ČOV do trvalého provozu

- Modernizace úpravny vody včetně všech objektů vodojemů

- Realizace telemetrických přenosů z dispečinků na vodojemy a čerpací stanice

- Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů ve městě

- Rekonstrukce vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a vodojemem na Třídomí

- Modernizace a intenzifikace ČOV

- Nový jímací objekt pro úpravnu vody včetně přívodního potrubí

- Zahájení rekonstrukce prameniště Žalý

- Příprava na realizaci programu Horní čisté Labe ( dotované fondem EU)

Pro zákazníky a odběratele pitné vody organizace vodovodů a kanalizací mimo jiné zajišťuje stálou pohotovostní službu, poradenství v oboru vodního hospodářství, stavební práce, výkopové práce pomocí bagru, montáže přípojek, likvidace septiků a odpadních jímek apod.

Umožňuje také platby faktur za vodné a stočné v hotovosti do pokladny bez poplatků za složenky.

Hlavním cílem této organizace je především zajištění dobrých služeb a spokojenost všech zákazníků.