Vodné, stočné a srážková voda

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017

Kč/m3 bez DPH 15% DPH celkem s DPH
vodné 29,86 4,48 34,34
stočné 36,38 5,46 41,84
celkem vodné  a stočné 76,18

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

Kč/m3 bez DPH 15% DPH celkem s DPH
vodné 34,81 5,23 40,04
stočné 34,69 5,20 39,89
celkem vodné  a stočné 79,93


Zpoplatnění srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Dle § 20 odstavce č. 6 zákona č. 274/2001 Sb., vyplývá povinnost platit úhradu za odvádění srážkových vod, které jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu. Z povinnosti platit úhradu za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vyjmuty plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a  domácnosti.

Metodika výpočtu množství úhrady srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu je stanovena v příloze č.16 k vyhlášce č.428/2001Sb. (Srážkový normál pro výpočet činí pro lokalitu Vrchlabí 955 mm za rok je k dispozici zde srážkový normál Vrchlabí). Výpočet za úhradu  srážkové vody je uveden ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Vzor výpočtu zde.

V případě, že se na Vás vztahuje povinnost platit úhradu za srážkové vody odváděné do kanalizace a dosud nemáte uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s dodatkem o odvádění srážkových vod, navštivte naši kancelář na adrese organizace Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, Vrchlabí 543 01 (pí. Hanu Šafránkovou nebo pana Luďka Kalenského), č. tel. 499 421 304 nebo pište na email: hana.safrankova@mevakvr.cz

Pro uzavření dodatkové přílohy ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod budete potřebovat:

  • výměry ploch, které odvádějí srážkové vody  do kanalizace pro veřejnou potřebu (podklad bude ověřen našemi pracovníky), i s informací jaké výměry podlahových ploch slouží k podnikatelským účelů a jaké k bydlení
  • údaje o plátci - odběrateli (fakturační adresa, IČ, číslo účtu)