Vodné, stočné a srážková voda

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024

Kč/m3

bez DPH

12% DPH

celkem s DPH

vodné

46,70

5,60

52,30

stočné

43,32

5,20

48,52

celkem vodné  a stočné

100,82

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

Kč/m3

bez DPH

10% DPH

celkem s DPH

vodné

45,58

4,56

50,14

stočné

43,87

4,39

48,26

celkem vodné  a stočné

98,40

Zpoplatnění srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Dle § 20 odstavce č. 6 zákona č. 274/2001 Sb., vyplývá povinnost platit úhradu za odvádění srážkových vod, které jsou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu. Z povinnosti platit úhradu za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vyjmuty plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a  domácnosti.

Metodika výpočtu úhrady stočného za odvádění srážkových vod  do kanalizace pro veřejnou potřebu je stanovena v příloze č.16 k vyhlášce č.428/2001Sb. (Srážkový normál pro výpočet činí pro lokalitu Vrchlabí je 896 mm /rok. Tento srážkový normál je platný od 1.1.2022 do 31.12.2051). Výpočet za úhradu  stočného za srážkové vody je uveden ve smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Vzor výpočtu ke stažení zde.

V případě, že se na Vás vztahuje povinnost platit úhradu za srážkové vody odváděné do kanalizace a dosud nemáte uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s dodatkem o odvádění srážkových vod, navštivte naši kancelář na adrese organizace:

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, Vrchlabí 543 01, č. tel. 499 421 304  nebo pište na email: petra.vrabcova@mevakvr.cz

Pro uzavření dodatkové přílohy ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod budete potřebovat:

  • výměry ploch, které odvádějí srážkové vody  do kanalizace pro veřejnou potřebu (podklad bude ověřen našemi pracovníky), i s informací jaké výměry podlahových ploch slouží k podnikatelským účelů a jaké  pro bydlení.
  • údaje o plátci - odběrateli (fakturační adresu, IČ, kontaktní údaje).