Odpadní voda

Čistírna odpadních vod Vrchlabí - Podhůří 

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého provozu v roce 1994. V roce 2004-2005 prošla rekonstrukcí, jejímž hlavním cílem byla intenzifikace odstraňování dusíku a fosforu ve vyčištěné odpadní vodě na odtoku z ČOV.

Technologická linka mechanicko-biologické čistírny odpadních vod je složena z mechanického stupně čistění (hrubé česle, jemné česle, lapák štěrku a písku) a biologického stupně čištění (denitrifikační nádrž, jemnobublinné oxické aktivační nádrže, dosazovací nádrže). Pro odstranění fosforu z odpadních vod je použita technologie chemického srážení pomocí síranu železitého - Fe2(SO4)3. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do recipientu Labe. 

Z produkovaného čistírenského kalu je tvořen bioplyn, který je skladován v suchém plynojemu o užitném objemu 270 m3. Kalová koncovka je řešena mechanických odvodněním vyhnilého kalu a následnou likvidací dle platných legislativních požadavků. 

Kapacita ČOV

Průtok

l/s

Q24

93

Qmax

135

Qdešť

355

Počet EO

18 500

Povolené hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu
Č. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Limit
1. Biochemická spotřeba kyslíku BSK5           mg/l 500
2. Chemická spotřeba kyslíku  CHSK-Cr mg/l 1000
3. Reakce vody pH   6-8,5
4. Rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l 800
5. Nerozpuštěné látky NL mg/l 400
6. Nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 10
7. Extrahovatelné látky EL mg/l 50
8. Amoniakální dusík N-NH4+ mg/l 45
9. Celkový dusík Ncelk. mg/l 60
10. Celkový fosfor Pcelk. mg/l 10
11. Tenzidy PAL-A mg/l 10
12. Sírany SO42- mg/l 200
13. Rtuť Hg mg/l 0,005
14. Kadmium Cd mg/l 0,010
15. Olovo Pb mg/l 0,010
16. Arsen As mg/l 0,010
17. Měď Cu mg/l 0,050
18. Veškerý chrom Cr mg/l 0,050
19. Chrom (VI) Cr mg/l 0,020
20. Nikl Ni mg/l 0,030
21. Zinek Zn mg/l 0,500
22. Stříbro Ag mg/l 0,100
23. Baryum Ba mg/l 0,150
24. Molybden Mo mg/l 0,020
25. Kyanidové ionty CN- mg/l 0,100
26. Fenoly   mg/l 5
27. Absorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,070
28. Polychlorované bifenyly PCB mg/l 0,005
29. Polychlorované aromatické uhlovodíky PAU mg/l 0,010
30. Teplota   °C 40
31. Chloridy Cl- mg/l 300

Kanalizační řád ke stažení