Odpadní voda

Čistírna odpadních vod Vrchlabí - Podhůří 

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého provozu v roce 1994. V roce 2004-2005 prošla rekonstrukcí, jejímž hlavním cílem byla intenzifikace odstraňování dusíku a fosforu ve vyčištěné odpadní vodě na odtoku z ČOV.

Technologická linka mechanicko-biologické čistírny odpadních vod je složena z mechanického stupně čistění (hrubé česle, jemné česle, lapák štěrku a písku) a biologického stupně čištění (denitrifikační nádrž, jemnobublinné oxické aktivační nádrže, dosazovací nádrže). Pro odstranění fosforu z odpadních vod je použita technologie chemického srážení pomocí síranu železitého - Fe2(SO4)3. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do recipientu Labe. 

Z produkovaného čistírenského kalu je tvořen bioplyn, který je skladován v suchém plynojemu o užitném objemu 270 m3. Kalová koncovka je řešena mechanických odvodněním vyhnilého kalu a následnou likvidací dle platných legislativních požadavků. 

Kapacita ČOV

Průtok l/s
Q24 93
Qmax 135
Qdešť 355
Počet EO 18 500

Povolené hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Č. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Limit
1. Biochemická spotřeba kyslíku BSK5           mg/l 500
2. Chemická spotřeba kyslíku  CHSK-Cr mg/l 1000
3. Reakce vody pH   6-8,5
4. Rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l 800
5. Nerozpuštěné látky NL mg/l 400
6. Nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l 10
7. Extrahovatelné látky EL mg/l 50
8. Amoniakální dusík N-NH4+ mg/l 45
9. Celkový dusík Ncelk. mg/l 60
10. Celkový fosfor Pcelk. mg/l 10
11. Tenzidy PAL-A mg/l 10
12. Sírany SO42- mg/l 200
13. Rtuť Hg mg/l 0,005
14. Kadmium Cd mg/l 0,010
15. Olovo Pb mg/l 0,010
16. Arsen As mg/l 0,010
17. Měď Cu mg/l 0,050
18. Veškerý chrom Cr mg/l 0,050
19. Chrom (VI) Cr mg/l 0,020
20. Nikl Ni mg/l 0,030
21. Zinek Zn mg/l 0,500
22. Stříbro Ag mg/l 0,100
23. Baryum Ba mg/l 0,150
24. Molybden Mo mg/l 0,020
25. Kyanidové ionty CN- mg/l 0,100
26. Fenoly   mg/l 5
27. Absorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,070
28. Polychlorované bifenyly PCB mg/l 0,005
29. Polychlorované aromatické uhlovodíky PAU mg/l 0,010
30. Teplota   °C 40
31. Chloridy Cl- mg/l 300

Kanalizační řád ke stažení