Pitná voda

Zdroje pitné vody ve Vrchlabí

Hlavním zdrojem pitné vody pro město Vrchlabí je úpravna vody (dále jen ÚV) v Herlíkovicích.

Při technologickém procesu úpravy pitné vody v ÚV Herlíkovice  je využíváno  povrchového zdroje vody – z řeky Labe a podzemního zdroje vody – Dumlichův důl.

Pitná voda je ve Vrchlabí z větší části (cca 80 %) vyráběna z povrchového zdroje vody odebíraného z řeky Labe a z menší části (cca 20%) z podzemních zdrojů v okolí Vrchlabí.

Doplňujícími zdroji podzemní pitné vody ve Vrchlabí jsou prameniště Pod Strážným, Peklo a Kněžice. Vodovodní síť Vrchlabí je rozdělena řekou Labe na dvě části – pravobřežní stranu Labe a levobřežní stranu Labe. Většinová část vodovodní sítě ve Vrchlabí se nachází na pravobřežní straně Labe. Na pravobřežní straně se nachází největší VDJ ve Vrchlabí – VDJ Dolní Třídomí (do tohoto VDJ je distribuována pitná voda přímo z ÚV Herlíkovice 4,5 km dlouhým přivaděčem pitné vody o rozměrech DN 350), VDJ Horní Třídomí (do kterého je pitná voda přečerpávána z VDJ Dolní Třídomí) a VDJ Herlíkovice, kam je pitná voda přečerpávaná z čerpací stanice Herlíkovice – Eden). Pitná voda z VDJ Dolní Třídomí zásobuje většinovou část vodovodní sítě ve Vrchlabí (střed města, oblast Lánovská, oblast Vrchlabí – Podhůří, oblast Pražská, oblast Berlín a přivaděč pitné vody – Dolní Branná). Pitná voda z VDJ Horní Třídomí zásobuje část Sídliště Sever (Oblast nad sportovištěm Zátopkových), oblast Horská, oblast Liščího kopce a oblast sídliště Letná.

Na levobřežní stranu Labe je pitná voda čerpána přes řeku Labe v oblasti dolní části Herlíkovic (do vodojemu Pod Strážným, který je prvním v kaskádě vodojemů na této straně Labe). Na levobřežní straně Labe je distribuční sít tvořena kaskádou vodojemů – VDJ Pod Strážným – VDJ Jankův kopec – VDJ Městský park. Kaskáda VDJ na levobřežní straně Labe zásobuje pitnou vodou oblast Pod Strážným, oblast Jankův kopec a oblast Pod Parkem). VDJ Herlíkovice zásobuje oblast pitnou vodou celé Herlíkovice až po oblast ulice za Řekou a Bubákov.

Další zásobovanou katastrální oblastí Vrchlabí je Zadní Žalý a Strážná Hůra. Tyto vodovodní sítě nejsou spojené s vodovodní sítí v oblasti Vrchlabí. Pro zásobování těchto oblastí slouží zářezy podzemní vody.

Jakost vyráběné pitné vody na úpravně vody v Herlíkovicích nebo upravované podzemní vody na prameništích a vodojemech pro město Vrchlabí a přilehlé obce je pravidelné kontrolována dle vyhlášky č.428/2001Sb.  

Jakost pitné vody distribuované vodovodními řády v provozované oblasti Vrchlabí je pravidelně kontrolována dle  vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Vybrané parametry pitné vody a jejich vysvětlení

Tvrdost vody

Tvrdost vody je jednou ze základních vlastností vody. Vyjadřuje obsah minerálních solí( hlavně vápníku a hořčíku) ve vodě. Tvrdost vody má velký význam při jejím využití pro účely pitnosti a užitkovosti vody.

V oblasti Vrchlabí  se k výrobě pitné vody využívá povrchová voda z Labe a podzemní voda z oblasti Vrchlabí  neobsahující minerály způsobující tvrdost vody, dodávaná pitná voda ve Vrchlabí má tvrdost cca 0,300 - 0,900 mmol/l, což odpovídá hodnotě 1,68°N. Dle níže uvedené tabulky vyplývá, že voda distribuovaná ve Vrchlabí je velmi měkká. (pozn. není tedy nutné používat komerční změkčovadla do praček a myček nádobí, ani jiným způsobem pitnou vodu změkčovat).

Z pohledu užitnosti pitné vody je velmi žádoucí pro lidský organismus obsah vápníku a hořčíku (doporučené množství vápníku min. 30 mg/l a hořčíku doporučené množství min. 10 mg/l). Vápník a hořčík jsou biogenními prvky a jsou nezbytné pro správnou funkci lidského organismu. V případě používání měkké vody pro pitné účely je nezbytné doplňovat tyto minerály z jiných zdrojů. Optimální obsah vápníku a hořčíku je 2:1 až 3:1 ve prospěch vápníku. Dlouhodobé užívání vod s opačným poměrem (převaha hořčíku) omezuje využití vápníku.

Obsah množství vápníku a hořčíku ve vodě se měří v mmol/l a dále se přepočítává na tzv. německé nebo francouzské stupně:

  • Německé stupně: 1 mmol/l = 5,6 °N
  • Francouzské stupně: 1 mmol/l = 10 °F

Stupnice tvrdosti vody

Velmi měkká <0,7 mmol/l
Měkká 0,7 - 1,25 mmol/l
Středně tvrdá 1,26 - 2,5 mmol/l
Tvrdá 2,51- 3,75 mmol/l
Velmi tvrdá  > 3,76 mmol/l

Tvrdost vody vyjádřená ve stupních německých (°N)

Velmi měkká 0 - 3,9 °N
Měkká 3,9 - 7 °N
Středně tvrdá 7,01 - 14 °N
Tvrdá 14,1 - 21 °N
Velmi tvrdá >21 °N

pH (reakce vody)

pH (reakce vody) je ukazatel, jehož hodnota závisí na obsahu rozpuštěných solí a rozpuštěného oxidu uhličitého, obsah těchto látek  vyjadřuje kyselost nebo zásaditost pitné vody. Hodnota pH u podzemních vod  závisí na geologických vlastnostech hornin a půd, skrze podzemní voda protéká. U povrchového zdroje je dána hodnota pH rozpuštěnými solemi a antropogeními látkami, které se do toku dostali.  Dle platné legislativy je pro pitnou vodu povoleno pH mezi 6,5 a 9,5. Vody, které mají pH před úpravou 6,0–6,5 jsou též brány jako vyhovující, je však třeba brát v potaz jejich zvýšené agresivní působení na potrubí, technická zařízení domů apod.

Zákal vody

Zákal (snížení průhlednosti vody) je ukazatel obsahu nerozpuštěných i koloidně rozpuštěných anorganických i organických látek ve vodě (písek, oxidy železa, jíl). Pro pitnou vodu je povolena maximální hodnota zákalu 5 ZF (zákal se vztahuje k tzv. formazinovým jednotkám).

Amonné ionty (NH4+)

Amonné ionty jsou ukazatelem možného průsaku fekálního znečištění (močůvka, žumpa, odpadní voda) nebo znečištění anorganickými dusíkatými hnojivy. Pro pitnou vodu je povolena maximální koncentrace amonných iontů 0,5 mg/l.

Železo (Fe2+ nebo Fe 3+)

Železo se ve vodách většinou vyskytuje rozpuštěné ve dvojmocné formě (Fe2+), ale při styku se vzdušným kyslíkem nebo oxidačními činidly (chlor apod.) dochází k jeho oxidaci na železo trojmocné (Fe3+). Trojmocné železo se z vody postupně vysráží a vytváří rezavý zákal vody.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)

CHSKMn je ukazatel vyjadřující obsah organických látek rozpuštěných ve vodě. Tyto organické látky mohou být rostlinného i živočišného původu. Velmi často indikuje zvýšená hodnota CHSK i bakteriální znečištění. Zvýšení tohoto ukazatele je možné i při průsaku průmyslového znečištění. Pro pitnou vodu je povolena maximální koncentrace CHSKMn 3 mg/l. 

Koliformní bakterie

Tento ukazatel vyjadřuje skupinu bakterií, které jsou přítomné ve střevním traktu teplokrevných živočichů a v půdě. Jsou-li ve vodě přítomny, lze předpokládat fekální znečištění zdroje vody. Přítomnost kolifirmních bakterií u upravovaného zdroje pitné vody jsou ukazatelem účinnosti této úpravy a slouží ke kontrole desinfekce vody. Pro pitnou vodu je vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Escherichia coli

Tento ukazatel vyjadřuje podskupinu koliformních bakterií, jejichž přítomnost ve vodě jednoznačně prokazuje fekální znečištění. Pro pitnou vodu je vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Enterokoky

Tento ukazatel vyjadřuje skupinu bakterií žijících v traktu teplokrevných živočichů a představuje další indikátor fekálního znečištění. Vzhledem k faktu, že ve vodě dlouhodobě nejsou schopné přežívat, jsou indikátorem čerstvého znečištění. Pro pitnou vodu je vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Aktuální kvalita pitné vody

Aktuální kvalita vody