Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Pro podání oznámení využivejte elektronický odkaz:       

   Oznam.to  

Další způsoby oznámení:

Příslušná osoba:

Elektronicky na adresách:

Písemně na adresu:

JUDr. Robert Pecka, LL.M. pecka@lexnova.cz            +420 737 209 716

www.oznam.to PIN: Q2T9, www.oznamovatel.justice.cz

Whistleblowing
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o. Nádražní 832,    543 01 Vrc

Shrnující informace

  • Kdo může oznamovat:
    kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Oznamovat mohou osoby vyjmenované v § 2 odst. 3. a 4.

  • Co se oznamuje:
    porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.

  • Jak se oznamuje:
    komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů. Anonymní oznámení nebudou oznámeními podle zákona a na nakládání s nimi se nebudou aplikovat postupy stanovené zákonem.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

 

Pokud si nevíte rady, pomůžeme Vám

Ing. Mgr. Petra Vrabcová
tel.: 735 176 178

 
petra.vrabcova@mevakvr.cz